• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 — Definities

 • 1.1 tastea: de vennootschap onder firma tastea gevestigd te Geleen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66098467.
 • 1.2 Website: de website van tastea, te raadplegen via www.tastea.eu
 • 1.3 Klant: iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met tastea in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2 — Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van tastea zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2 Indien de klant in zijn/haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn deze voor tastea slechts bindend indien en voor zover deze door tastea uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3 Door het gebruik van de website van tastea en/of het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden van tastea aanvaard.

Artikel 3 — Overeenkomt

 • 3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van tastea en het voldoen aan de daarbij door tastea gestelde voorwaarden die tijdens het bestelproces ter hand worden gesteld.
 • 3.2 tastea kan om de navolgende redenen bestellingen annuleren of een bestelling niet aanvaarden:
  • indien sprake is van een technische fout en/of een typografische fout in de prijzen of in de andere gegevens van de producten die op het moment van de bestelling op de website staan vermeld,
  • indien de bestelde producten niet beschikbaar c.q. niet op voorraad zijn, indien door tastea wordt geconstateerd dat de bestelling frauduleus kan zijn,
  • indien er redenen zijn die erop duiden dat de klant minderjarig is,
  • indien tastea de bestelling niet op het opgegeven afleveradres heeft kunnen bezorgen. Tastea zal de eventueel betaalde bedragen alsdan volledig terugbetalen.

Artikel 4 — Prijzen en informatie

 • 4.1 Alle op de website en in andere van tastea afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • 4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • 4.4 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. tastea kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is.  Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van tastea afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele typefouten. tastea Producten kunnen enigszins afwijken van de op website opgenomen afbeeldingen.
 • 4.5 Tastea is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verspreiding van foutieve, onjuiste of onvolledige informatie door media, bloggers en derde. Bij verspreiding door media, bloggers en derde gaat de verspreider akkoord met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over de publicatie.

Artikel 5 — Betaling

 • 5.1 De klant dient betalingen aan tastea te voldoen volgens de in de bestelprocedure dan wel op de website aangegeven betaalmethoden.
 • 5.2 tastea is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten totdat de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Artikel 6 — Levering

 • 6.1 Op de website wordt aangegeven binnen welke termijn de producten worden geleverd. De genoemde levertijden zijn slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Indien er geen levertermijn is overeengekomen of vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd.
 • 6.2 De klant is verplicht om de persoonsgegevens juist in te vullen. Dit om incidenten bij de bezorging, zoals verkeerde adressen, onmogelijkheid om iemand op het adres aan te treffen te voorkomen.

Artikel 7 — Herroepingsrecht

 • 7.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst met tastea binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.
 • 7.2 Als de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet de klant dit binnen 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar maken aan tastea door een e-mail te sturen naar [email protected] met het bestelnummer.
 • 7.3 De klant dient het product zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht retour te sturen in de originele staat en verpakking en conform de door tastea verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres: tastea, Schuttersstraat 26 D, 6191 RZ te BEEK (NL).
 • 7.4 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product kan alleen worden geretourneerd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • het product is ongebruikt,
  • het product is ongeopend,
  • het product is compleet,
  • het product is onbeschadigd.
 • 7.5 De verzendkosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de klant.
 • 7.6 Indien de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht zal tastea alle door de klant betaalde bedragen aan de klant terugbetalen, met inbegrip van eventueel door de klant betaalde kosten voor verzending. De retourkosten voor het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.
 • 7.7 De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. tastea is gerechtigd de terugbetaling uit te stellen totdat tastea het product retour heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs van retourzending heeft ingediend.
 • 7.8 Voor de terugbetaling gebruikt tastea hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant

Artikel 8 — Klachtenprocedure

 • 8.1 tastea doet er alles aan om de geplaatste bestellingen foutloos en tijdig af te leveren. Klachten over de bestelling, aflevering of over de geleverde producten dienen door de klant op verval van recht tot reclameren binnen 30 dagen na aflevering aan tastea schriftelijk te worden gemeld.
 • 8.2 tastea is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan de klant kan worden geleverd.

Artikel 9 — Intellectuele eigendomsrechten

 • 9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en alle andere van tastea afkomstige materialen, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal berusten bij tastea of door tastea ingeschakelde derden.
 • 9.2 Bezoekers van de website zijn niet gerechtigd om enige inhoud van de website dan wel andere van tastea afkomstige materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tastea, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 10 — Persoonsgegevens

 • 10.1 De klant is zich er van bewust dat er bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt aan tastea indien er online bestellingen worden geplaatst.
 • 10.2 De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBO).
 • 10.3 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden geeft de klant aan tastea toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met gebruik voor commerciële doeleinden van tastea.

Artikel 11 — Aansprakelijkheid

 • 11.1 tastea is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.
 • 11.2 tastea is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 • 11.3 tastea is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op juiste wijze opvolgen van de adviezen van tastea.
 • 11.4 Iedere aansprakelijkheid van tastea voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of geleden verliezen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 11.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van tastea uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van tastea. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van tastea plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van tastea uitdrukkelijk beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door tastea aan de klant in rekening is gebracht.

Artikel 12 — Geschillen

 • 12.1 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. tastea en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.
 • 12.2 Iedere rechtsverhouding met tastea wordt beheerst door Nederlands recht.
 • 12.3 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voorvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.